บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เมืองน่าน น่าเที่ยว ไปแบบฟิน ฟิน 2 คน ก็เที่ยวได้ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เมืองน่าน น่าเที่ยว ไปแบบฟิน ฟิน 2 คน ก็เที่ยวได้ 3 วัน 2 คืน
2,600฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

น่าน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า  - ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง

JHD-095-318

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – น่าน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว
 • ...

  สนามบินน่าน/บขส.น่าน รถตู้ปรับอากาศ นำท่านชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านชมงาช้างดำสัญลักษณ์เมืองน่านและเป็นงาช้างดำหนึ่งเดียวในไทย

 • 12.00

  อิสระอาหารกลางวัน ณ.ศูนย์โอทอ๊ป กับร้านข้าวซอยดัง ต้นน้ำและเฮือนฮอม

 • 13.00

  ชมวัดภูมินทร์เป็นวัดหลวง ตามพงศาวดารของเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี ชม ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

 • 14.00

  ชมวัดพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน สำคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย

 • 15.00

  นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว ระหว่างทางแวะวัดหนองบัว ซึ่งเป็นหัวใจแห่งไทลื้อ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และเลือกซื้อผ้าซิ่นทอมือพื้นเมืองของชาวน่าน

 • 17.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ฮักปัว รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  อิสระอาหารเย็น หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน จุดเด่นของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง

 • 10.00

  เดินทางสู่ บ่อเกลือ ชมการผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัว

 • 12.00

  อิสระอาหารกลางวัน

 • 14.00

  ชม โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในสมเด็จพระเทพฯ (ภูฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่

 • 18.00

  นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ.โรงแรมเทวราช หรือเทียบเท่าเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย (อิสระอาหารเย็น บริเวณโรงแรมใกล้ตลาด)

วันที่ 3 ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง – กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลานกว้าง จนถึงสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชมผาหัวสิงห์เป็นหน้าผามีรูปร่างหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา

 • 12.00

  อิสระอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุเขาน้อย เก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง

 • 15.00

  นำท่านมายังวัดพระธาตุแช่แห้ง ไม่เพียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเท่านั้น หากยังเป็นพระธาตุประจำชีวิตของคนเกิดปีเถาะ หลังจากนั้นแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน ตามอัธยาศัย

 • 16.00

  นำท่านสู่สนามบิน/บขส น่าน จบทริปด้วยความสุขและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ
 • ค่าที่พัก+ อาหารเช้า 2 คืน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ   
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   
 • ค่าธรรมเนียม                 
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล) 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ