บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เมืองน่าฮัก ก็น่านไง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เมืองน่าฮัก ก็น่านไง 3 วัน 2 คืน
8,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

น่าน–พิพิธภัณฑ์น่าน–วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ
ภูฟ้า - ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง

JHD-095-317

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–น่าน–พิพิธภัณฑ์น่าน–วัดภูมินทร์–วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว – อ.ปัว
 • 06.00

  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 9 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

 • 07.40

  เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2554

 • 08.55

  ถึงน่าน เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านทำความรู้จักเมืองน่าฮักแห่งนี้ให้มากขึ้นใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านชมงาช้างดำ สัญลักษณ์เมืองน่านและเป็นงาช้างดำหนึ่งเดียวในไทย

 • 10.00

  ชมวัดภูมินทร์เป็นวัดหลวง ตามพงศาวดารของเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว ภาพจิตรกรรมหรือ “ฮูบแต้ม” ในวัดภูมินทร์เป็นชาดก ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

 • 11.00

  ชมวัดพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน สำคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย จากเจดีย์ทรงลังกา คือเจดีย์วัดช้างล้อม

 • 12.00

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 14.00

  นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว ระหว่างทางแวะ วัดหนองบัว ซึ่งเป็นหัวใจแห่งไทลื้อ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และเลือกซื้อผ้าซิ่นทอมือพื้นเมืองของชาวน่าน จากนั้น ชิมชิว ร้านกาแฟดังของ อ.ปัว ร้ากาแฟไทลื้อ หลังจากนั้นนำท่านชมบรรยากาศชองวัดที่มีความสวยงามทั้งสถานที่และธรรมชาต ณ.วัดศรีมงคล

 • 17.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ฮักปัว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ จุดเด่นของอุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง น่าจะหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ถ่ายรูปเก็บภาพจุดต่างๆของอุทยานเช่น ป้ายอุทยาน จุดชมวิวลานดูดาว ต้นชมพูภูคา จุดชมวิว1715 หลังจากนั้นออกเดินทางสู่บ่อเกลือ 

 • 12.00

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

 • 14.00

  ชม โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในสมเด็จพระเทพฯ (ภูฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ บ้านสวนเฮือนน่าน หรือเทียบเท่า  เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย

วันที่ 3 ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง – กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างยนสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชม ผาหัวสิงห์ เป็นหน้าผามีรูปร่างหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา

 • 12.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง หลังจากนั้น นำท่านกราบพระธาตุศักสิทธิ์ ณ.วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน และเป็นพระธาตุประจำชีวิตของคนเกิดปีเถาะ จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้งแห่งนี้ หลังจากนั้นพาทุกท่านแวะซื้อของฝาก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินน่าน

 • 16.15

  เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ FD3557    

 • 17.25

  ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-น่าน-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ                     
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม     
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ   
 • น้ำดื่ม
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ2 ท่าน) 
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ     
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ