บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ปีล๊อค เหมืองแร่โบราณ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ปีล๊อค เหมืองแร่โบราณ 3 วัน 2 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • สัมผัสวัฒนธรรมมอญ
 • นอนสังขละ
 • ปิล๊อค หมู่บ้านเหมืองแร่กลางหุบเขา
 • ชมวัดหลวงพ่ออุตตมะ สะพานมอญ
 • ด่านองค์เจดีย์สามองค์
 • หมู่บ้านอีต่อง
 • น้ำตกจ๊อกกะดิ่น
JHD-095-316

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – น้ำตกไทรโยคน้อย – สังขละ - วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือชมเมืองบาดาล - สะพานมอญ
 • 06.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ...... เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกสัมภาระแก่สมาชิก

 • 07.00

  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี รับประทานอาหารเช้า

 • 10.00

  นำชม น้ำตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี

 • 14.00

  เดินทางไปบ้านสามสบ สักการะหลวงพ่ออุตตมะ, หลวงพ่อขาว, ชมงาช้างแมมมอส ที่หายากที่สุดในโลกในพระอุโบสถ ณ วัดวังก์วิเวการาม...นำท่านไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่เจดีย์พุทธคยา ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เช่น อัญมณี หินสี เครื่องไม้ เครื่องเงิน..ฯลฯ

 • 15.30

  นั่งเรือหางยาวไปชม เมืองใต้บาดาล (วัดเดิมของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งจมอยู่ใต้น้ำ) จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย ต้นกำเนิดแม่น้ำแควน้อย

 • 17.00

  เดินทางไปสังขละบุรี ชมสะพานมอญ สะพานแห่งความศรัทธาของคนไทย-คนมอญที่ร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ข้ามฝั่งแม่น้ำซองกาเรียด้วยมือ เพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำมาสักการะองค์หลวงพ่ออุตตมะ

 • 18.30

  เข้าที่พัก พรไพลิน รีสอร์ท รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ริมแม่น้ำซองกาเรีย…รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท...จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ตักบาตร – ด่านเจดีย์สามองค์ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปีล๊อค
 • 06.30

  เชิญท่านทำบุญตักบาตรตอนเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

 • 09.00

  เดินทางไปชม ด่านเจดีย์สามองค์  เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนไทย – พม่า ซึ่งเคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญในการทำสงครามไทย – พม่า ในอดีต เดินเรียกกันว่า “หินสามกอง” เนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ก็จะนำหินมากองไว้เพื่อสักการะเป็นสิริมงคล ในการเดินทาง นานวันกองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ต่อมาใน พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้นำชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางสู่บ้านอิต่อง อ.ทองผาภูมิ

 • 16.00

  นำท่านเข้าพัก ปิล๊อคฮิลล หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก อิสรตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ เนินช้างศึกหรือยอดดอยปิล๊อก เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทย-พม่า เป็นที่ตั้งฐานของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 สถานที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,053 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา หลังจากนั้นกลับเข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ปีล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ
 • 06.00

  นำท่านสู่ เนินช้างศึก ยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นเดินชม หมอกหนองน้ำกลางหมู่บ้าน  เหมืองเก่าปิล๊อค สะพานเหมืองแร่ ระเบียงป้ายไม้ วัดพระธาตุเหมืองปิล๊อค และน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

 • 12.00

  นำท่านถ่ายรูป ณ.จุดชมวิว เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของอำเภอทองผาภูมิ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาชมความงดงามของวิวทะเลสาบจากบนสันเขื่อน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือนทองผาภูมิ และ รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางกลับ

 • 16.00

  นำท่านหาซื้อของฝากของดีของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินทางกลับ

 • 18.00

  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ.

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ (9ที่นั่ง)                   
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )                                         
 • ค่าอาหารตามโปรแกรม (8มื้อ)               
 • ค่าเรือนำเที่ยวเมืองบาดาล                                                 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายกา
 • ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ   
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ