บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ– บ้านม้ง ดอยปุย – บ้านข้างวัด - วัดอุโมงค์ – ถนนคนเดินท่าแพ – ผาช่อ– บ้าน100อัน1000อย่าง
วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง – เดอะไจแอนท์ – น้ำพุร้อน – วัดศรีสุพรรณ

JHD-095-315

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ– บ้านม้ง ดอยปุย – บ้านข้างวัด -วัดอุโมงค์ – ถนนคนเดินท่าแพ
 • 04:30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

 • 06:05

  เหินฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8300    

 • 07.15

  ถึงเชียงใหม่เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  นำชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนาสร้างในสมัยพระเจ้ากือนากษัตริย์องค์ที่ 6 ของอาณาจักรล้านนา

 • 11.00

  นำชม บ้านม้ง ดอยปุย หมู่บ้านแห่งนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “เส้นทางย้อนอดีตสู่ชุมชนวัฒนธรรมม้ง” กับการชมสัญลักษณ์สถานแห่งการเสด็จฯ บ้านดอยปุย สวนดอกไม้ , พิพิธภัณฑ์ชาวเขา “เส้นทางชมธรรมชาติ”เที่ยวชมสวนน้ำตก เป็นต้น

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  สุดชิว กับ“บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง
  จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต การอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน จากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้าน’ข้างวัด’

 • 15.00

  นำชม วัดอุโมงค์(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย มีอายุมากกว่า 700 ปี ต่อมา หลวงพ่อ ปัญญานันทภิกขุ ประธานวัดอุโมงค์ ในสมัยนั้น (2492-2509) ตั้งชื่อใหม่เป็น สวนพุทธธรรม

 • 17.00

  นำท่านเข้าพัก โรงแรม ล้านนาท่าแพ หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้นอิสระกับการเดินช้อปปิ้ง ณ.ถนนคนเดินท่าแพ (วันอาทิตย์) ตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)

วันที่ 2 เชียงใหม่ – ผาช่อ– บ้าน100อัน1000อย่าง - วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง 

 • 09.00

  นำท่านสัมผัสแกรนแคนย่อนเมืองไทยใน ผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยหรือพันปีก่อนบริเวณแห่งนี้เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหิน กลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดินจำนวนมาก จนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่านไปที่อื่น

 • 11.00

  นำชม บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง พิพิธภัณฑ์เอกชนอันเกิดจากความตั้งใจของ อาจารย์ชรวย ณ สุนทรวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนา โดยงานแต่ละชิ้นที่นำมาจัดแสดงนั้นเป็นผลงานสุด วิจิตรบรรจงของช่างฝีมือล้านนา ซึ่งบางชิ้นจัดว่าหาชมได้ยาก บางชิ้นเป็นงานแกะสลักสามมิติที่ดูสวยงามเหลือเชื่อ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพตแต่ชาว บ้านเรียกว่า "วัดดอยคำ"

 • 16.00

  ถึง หมู่บ้านแม่กําปอง ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก นำท่านเข้าพักโฮมสเตย์ เฮือนอ้ายอู๊ด และบ้านป้ายแดงหลังจากนั้น อิสรเดินเล่น ชม วัดแม่กำปอง น้ำตกแม่กำปอง ร้านกาแฟชมนกชมไม้ เดินชมความเป็นอยู่ของชาวแม่กำปองตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ.โฮมสเตย์ที่พัก หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 แม่กำปอง – เดอะไจแอนท์ – น้ำพุร้อน – วัดศรีสุพรรณ – กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

 • 10.00

  นำท่านสู่ เดอะ ไจแอนท์ ร้านกาแฟที่มีคอนเซ็ปต์แอบอิงอยู่กับต้นไม้ใหญ่ ที่จะทำให้ได้สัมผัสความสวยงามและธรรมชาติของป่าเขา  ที่แสนจะอลังการจนเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่ง

 • 11.00

  นำชม น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแหล่งน้ำพุร้อน บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ี่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อกำเนิดน้ำร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

 • 14.00

  ชม อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่  สร้างขึ้นใน พ.ศ.2043 โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ”

 • 16.00

  นำท่านสู่ ร้านไอศครีมโฮมเมด ดีไซน์เก๋ ของโน้ส อุดม หลายๆคนคงรู้จักกันดี Iberry เป็นแหล่งรวมไอศกรีมหลากหลายสไตล์ ทั้งแบบไทยๆ อิตาเลียน ญี่ปุ่น และอเมริกา จนออกมาเป็นไอศกรีมรสชาติต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมายจนไม่รู้สึกเบื่อ หลังจากนั้นนำท่านหาซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ.ร้านร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินเชียงใหม่

 • 21.10

  เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 8325

 • 22.20

  ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

   

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ** สายการบินที่ใช้ นกแอร์ /แอร์เอเชีย/ไลออนแอร์
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ                    
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม     
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม   
 • ค่าทีพักล้านนาท่าแพ 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน ( พักห้องละ 2-4-6 ท่าน) ตามขนาดห้องพัก     
 • มัคคุเทศก์ (ในกรณีคณะทัวร์ 8 ท่าน)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด          
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ     
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ค่าน้ำหนักกระเป๋า 10 หรือ 15 โล

เดอะ ไจแอนท์ เข้าเฉพาะเดือน ก.ย. – ต.ค. เท่านั้น ตังแต่ พ.ย.เข้าร่มบ่อสร้างแทน

 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ