บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 3 วัน 2 คืน
8,599฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ ไหว้พระ

 • พระธาตุพนม
 • พระธาตุเรณู
 • พระธาตุเชิงชุม
 • กราบหลวงปู่มั่น
 • หลวงปู่ฝั้น
JHD-095-312

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สกลนคร – พิพิธภัณฑ์หลวงปูฝั้น - พระธาตุเชิงชุม – พิพิธภัณฑ์ภูพาน-วัดป่าสุทธาวาส – นครพนม
 • 06.00

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 14 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัท  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 • 08.05

  ออกเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร ด้วยเที่ยวบินที่ DD9402    

 • 09.15

  เดินทางถึงสนามบินจังหวัดสกลนคร นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พาทุกท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณะภาพ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นมัสการพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนคร ชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน ชมประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจของสกลนคร

 • 15.00

  พาทุกท่านนมัสการรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานของเมืองไทย และชมเครื่องอัฐบริขารของท่านซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ นมัสการ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาดร ณ วัดป่าสุทธาวาส หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น  ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม ไอ (I) หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 นครพนม – พระธาตุนคร – พระธาตุพนม - วัดศรีมงคลใต้ – ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

 • 09.00

  นำท่าน CITY TOUR เมืองแห่งความสุข “สุขที่สุด@นครพนม” บนถนนสุนทรวิจิตร เก็บภาพความประทับใจที่จุดถ่ายภาพริมฝั่งโขง “ฮอดแล้วเด้อนครพนม” หอนาฬิกาเวียดนาม อนุสรณ์ และชมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ชมพิพิธภัณฑ์และบ้านลุงโฮ (ประธานาธิบดีโฮจิมินท์)

 • 10.00

  นำท่านนมัสการ พระธาตุเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า  สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเจดีย์บรรจุคัมภีร์พระธรรม พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา และของมีค่าที่เจ้าเมืองเรณูนคร กับประชาชนนำมาบริจาคและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นมัสการพระธาตุพนม พระธาตุประจำปีวอกและวันอาทิตย์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร

 • 16.00

  นำท่านสู่วัดศรีมงคลใต้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร ประดิษฐานพระองค์เจ้าหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม พลอย หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ – ภูผาเทิบ – ตลาดอินโดจีน – สกลนคร – กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  พาทุกท่านนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา เมืองมุกดาหารและสองฝั่งแม่น้ำโขง และพลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพวาดแบบ 3 มิติ บนภูมโนรมย์

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ภูผาเทิบ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกลุ่มหินเทิบ การเกิดกลุ่มหินเทิบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่มาของประติมากรรมธรรมชาติที่ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง 129-95 ล้านปี ทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไป ดูคล้ายรูปเครื่องบินไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้และหอยสังข์ ซึ่งความคงทนของชั้นหินที่แตกต่างกันก็เนื่องจากการประสานของเนื้อทราย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านชอ้ปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ตลาด อินโดจีน ได้เวลาออกเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร

 • 17.00

  พาทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ศูนย์สินค้า OTOP จังหวัดสกลนคร

 • 18.00

  บริการอาหารเย็น  ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินจังหวัดสกลนคร

 • 20.20

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9411

 • 21.30

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ ** สายการบินที่ใช้ NOK AIR / LION AIR หรือ AIR ASIA **
 • ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน       
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ  
 • ค่าอาหาร (8 มื้อ) ตามรายการ                          
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ                      
 • ค่ามัคคุเทศก์                   
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 
 • ค่าตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า (ชุดละ 50 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ