บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ปาย แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ปาย แม่กำปอง 3 วัน 2 คืน
9,500฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

Dream Destinations กาลครั้งหนึ่ง ต้องไป

 • สัมผัสเส้นทางธรรมชาติกันที่ปาย
 • หมู่บ้านที่ชวนหลงไหล แม่กำปอง
 • ลุยดอยม่อนแจ่มสัมผัสอากาศดี วิวสวย
JHD-095-310

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – สะพานปาย– วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น
 • 04:30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

 • 06:05

  เหินฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8300

 • 07.15

  ถึงเชียงใหม่เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ อ.ปาย

 • 11.00

  นำชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า

 • 12.00

  ถึงอ.ปายนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไชบาน่าปายหลังอาหารให้ท่านชม COFFEE IN LOVE จุดชมวิวและถ่ายภาพยอดฮิตของเมืองปาย 

 • 14.00

  กราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดที่ วัดน้ำฮู

 • 15.00

  นำท่านชมความเป็นอยู่และชิมชาของชาวจีนฮ้อ ณ.หมู่บ้านสันติชล ที่อพยพเข้ามาอยู่ในสมัยที่เจียงไคเช็ค

 • 16.00

  กราบสักการะองค์พระธาตุแม่เย็น เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏ ตั้งอยู่บนเนินสูงและเมื่อขึ้นไปนมัสการองค์พระธาตุแม่เย็น จะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปาย

 • 17.00

  นำท่านเข้าที่พัก บ้านโชคดี ปาย หรือ เทียบเท่า หลังจากนั้น ให้ท่านได้เดิน สัมผัสกับเมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมน(อิสระอาหารเย็นกับหลากหลายของอร่อยบนถนนคนเดิน)ได้เวลากลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ปาย – ห้วยน้ำดัง – วัดบ้านเด่น – ม่อนแจ่ม – เชียงใหม่
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง 

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขาและชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว จากนั้นออกเดินทาง

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  นำชมวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด “ศรีบุญเรือง”  เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนาและยังเป็นสถานที่ นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี ภายในวัดยังมี อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา ที่สวยงาม

 • 16.00

  ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น ณ.ดอยม่อนแจ่ม  สถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง ถ่ายรูปจุดชมวิวยอดฮิตแบบพานอราม่า 360องศาที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ลงตัว

 • 17.00

  เดินเล่น แชะ ชิม ชิว ถนนนิมมานเหมินท์ (อิสระอาหารเย็น) หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – บ้านแม่กำปอง – กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารรถตู้รอรับท่านออกเดินทาง

 • 09.00

  นำท่านเดินทางขึ้นกราบนมัสการสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน

 • 14.00

  นำชมหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่านกลางขุนเขาและธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ นาม “แม่กำปอง” ที่จะทำให้ท่านหลงไหลกับบรรยากาศที่เย็นสบาย สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ ป่าไม้และและนำท่านหาซื้อของฝากร้านวนัสนันท์ หลังจากนั้น เดินทางหาซื้อของฝากได้เวลาเดินทาง สู่สนามบินเชียงใหม่

 • 21.10

  เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 8325

 • 22.20

  ถึงกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ** สายการบินที่ใช้ นกแอร์ /แอร์เอเชีย/ไลออนแอร์
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ                     
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม     
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม   
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 -3ท่าน)       
 • มัคคุเทศก์ (ในกรณีคณะทัวร์ 8 ท่าน)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด           
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ     
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 10 หรือ 15 โล

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ   ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ