บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน
8,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
 • กราบขอพรหลวงปู่ทวดวัดพะโค๊ะและวัดช้างไห้
 • ล่องเรือ ชมเกาะกระ ทะเลสาบสงขลา
 • กราบขอพรเจ้าแม้ลิ้มกอเหนี่ยว
JHD-095-309

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดพะโค๊ะ – หาดทองรีสอร์ท
 • 07.00

  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร

 • 09.20

  เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7104

 • 10.45

  ถึงหาดใหญ่ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี นำท่านเดินทางสู่ เกาะยอ ชมและถ่ายรูปกับสะพาน ติณสูรานนท์ หาซื้อสินค้าผ้าเกาะยอ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านชม วัดพระโค๊ะ "สมเด็จเจ้าพะโคะ" หรือ "หลวงปู่ทวด" เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้รับสมญานามว่า "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด"

 • 18.00

  เข้าพักโรงแรม หาดทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เกาะกระ – ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน – บ่อน้ำร้อน – เขาคอหงษ์
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 0930

  นำท่านลงเรือลำใหญ่ ท่องทะเลสาบสู่ เกาะกระ ซึ่งได้รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายให้ท่านได้สักการะขอพร รอยเท้าหลวงปู่ทวด ศาลเจ้าโต๊ะนิ ถ้ำโพธิสัตว์กวนอิม ต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทองสระสะท้อนน้ำซึ่งตลอดระยะทางเดินรอบเกาะระยะทาง 300 เมตร จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่ม

 • 11.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

 • 14.00

  นำท่าน ลงเรือ ชมความงดงาม ภายใน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน สัมผัสกับการลอดท้องมังกรที่น่าตื่นเต้น ชมหินงอกหินย้อยที่คงความสวยงามเป็นธรรมชาติภายใต้ภูเขาที่ต้องเขาชมแบบการผจญภัย ตื่นเต้นแต่ว่าปลอดภัย ในการเที่ยวชม

 • 15.00

  นำชม บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน น้ำร้อนจากตาน้ำร้อนไหลมาเติมน้ำเก่าก็ถูกหมุนเวียนออกไปตามทางที่สร้างเอาไว้โดยเฉพาะ น้ำที่ไหลออกมาจากบ่อน้ำร้อนจริงๆ นั้นอุณหภูมิประมาณ 60 น้ำร้อนผุดขึ้นมาตามธรรมชาติพอล้นบ่อก็ไหลมาที่นี่ ก็เริ่มเย็นตัวลงบ้างแล้ว ให้ท่านได้เอ้าเท้าแช่เพื่อความผ่อนคลาย ได้เวลานำกลับที่พัก

 • 17.00

  นำท่านสู่เมืองหาดใหญ่ นำท่านสู่ยอด เขาคอหงษ์ ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นตัวเมืองหาดใหญ่แบบพานอรามา นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาคอหงษ์ เป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิม ท้าวมหาพรหม และพระพุทธมงคลมหาราช เป็นต้น

 • 18.00

  นำท่านเข้าพักโรงแรม เรด เพลนเนท หรือเทียบเท่า เมืองหาดใหญ่ เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก
  หลังจากนั้นให้ท่านเดินเลือกหาสินค้าราคาถูกจากตลาดกิมหยงและสันติสุข(อิสรอาหารเย็นตามอัธยาศัย)ได้เวลากลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 หาดใหญ่ – วัดช้างไห้ – ศาลเจ้าเล่งจูเกียง(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) – กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง 

 • 09.00

  นำท่านกราบหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี

 • 11.00

  นำท่านกราบขอพร ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า  เดิมเรียกตลาดจีนเมืองปัตตานี  สร้างในสมัยราชวงศ์เหม็ง  ศักราชบ้วนเละ ปีที่ 2 ตรงกับ พ.ศ.2117 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา   แห่งกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า ศาลเจ้าซูก๋ง หรือศาลโจ๊วซูกง  เป็นศาลเจ้าประจำชุมชนชาวจีน มีองค์พระหมอ หรือโจ๊วซูกง มาเป็นเทพประธานประจำศาลเจ้า

 • 12.00

  รับประทานอาหาร ณ.ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งแบบจุใจที่ตลาดกิมหยงและสันติสุข ได้เวลสมควรนำท่าน เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

 • 17.20

  เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 7113

 • 18.45

  ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (ชั้นนักท่องเที่ยว)
 • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)   
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ           
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ               
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ           
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะกระ                     
 • ค่ากระเช้า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ