บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์โครเอเชีย O-HO !!! CROATIA 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โครเอเชีย O-HO !!! CROATIA 8 วัน 5 คืน
47,777฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน
 • เมืองซาเกร็บ
 • เมืองซาดาร์
 • เมืองซิบีนิค
 • เมืองโทรเกียร์
 • เมืองดูบรอฟนิค
 • Designer Outlet Croatia
JHD-053-179

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 20.30

  ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines (TK)

 • 23.30

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 69

วันที่ 2
 • 06.25

  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 08.05

  ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบิน TK 1053

 • 08.15

  เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับไปที่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb)

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) 
  ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก และได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 1979 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองเก่าแก่เล็กๆ ชายฝั่งทะเลเอเดรียติค ทางตะวันตกของโครเอเชีย 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายภาพ ณ ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) นำคณะท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ โบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ Sea Organ นำท่านชม Greeting to the Sun คือ ศิลปะที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร พิกัดริมแม่น้ำของท่าเรือ Zadar ในประเทศโครเอเชีย

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (Sibenik) นำท่านเก็บภาพ ณ อาสนวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St.James) 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) นำทุกท่านเก็บภาพ ณ มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St.Lawrence) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 นำท่านออกเดินทางต่อไปที่ เมืองสปลิท (Split) 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านถ่ายภาพ ณ พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian’s Palace) โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  นำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) นำท่านเยี่ยมชมย่าน People’s Square ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมวิวเมืองมุมสูงโดยการ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว สู่ SRD HILL ที่ความสูง 400 เมตร จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (Old Town) นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector's Palace) ตึกประตูโค้งมีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกันเป็นแนว นำคณะเก็บภาพด้านนอกเป็นที่ระลึกกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) นำท่านเก็บภาพต่อกันที่จัตุรัสกลางเมือง เป็นแหล่งทำกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต มี เสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพกับ Walls of Dubrovnik 

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิคอย่างเต็มที่

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  **อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย** อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ

  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค

 • 20.30

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 440

วันที่ 8
 • 00.25

  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

 • 01.50

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 68

 • 15.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) ตามที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ 23 กิโลกรัม (ท่านละ 1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 • โรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • พาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย 5,700 บาทชำระพร้อมเงินมัดจำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
 • ทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์ และทิปร้านอาหารทุกร้าน ท่านละ 70 ยูโร

(ชำระกับเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ