บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตะรุเตา หลีเป๊ะ 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตะรุเตา หลีเป๊ะ 5 วัน 2 คืน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • ตะรุเตา
 • หลีเป๊ะ ร
 • อกลอย
 • อาตัง
 • ราว
 • หินงาม
 • ร่องน้ำจาบัง
 • ชมปะการัง 7 สี 
JHD-108-194

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ตรัง
 • 17.00

  พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่น

 • 17.30

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ฟังเรื่องราวจากมัคคุเทศก์ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(เซทเมนู) (พักค้างคืนบนรถ  )

วันที่ 2 ตรัง-สตูล-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เจ้าพ่อตะรุเตา-เกาะไข่
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ ณ จ.ตรัง รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม และให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว

 • 08.00

  เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

 • 10.00

  คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

 • 11.00

  นำคณะลงเรือสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

 • 12.00

  เดินทางถึง เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา สมควรแก่เวลานำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

 • 13.00

  คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  นำคณะเข้าที่พัก วารินทร์ บีช รีสอร์ท บริการอาหารเที่ยง(SET BOX) ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

 • 17.00

  นำทุกท่านเดินทางสู่ หาดซันเซ็ท จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดบนเกาะหลี่เป๊ะ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

 • 18.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหลีเป๊ะ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย      

วันที่ 3 หลีเป๊ะ – ดำน้ำตามเกาะ-ร่องน้ำจาบัง –หินงาม-เกาะราวี-เกาะอาดัง
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารรีสอร์ท

 • 09.00

  หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านเดินทางด้วยเรือหางยาว(ส่วนตัว) ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด
  อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี

 • 12.00

  คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี รับประทานอาหารกลางวัน SET BOXพร้อมสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

 • บ่าย

  นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะยาง นำท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง จุดดำน้ำอีก1จุดที่มีปะการังที่สวยงาม ชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัว สมควรแก่เวลานำท่านกลับเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 • 18.00

  อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดินเกาะหลี่เป๊ะ

วันที่ 4 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  หลังอาหารให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจก่อนอำลาเกาะหลีเป๊ะ

 • 09.30

  นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา สปีดโบ้ท (จอย)

 • 11.30

  เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านขึ้นรถโค้ช

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร  ระหว่างทางแวะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสุราษฎร์ธานี ณ วัดพระธาตุไชยา ซื้อของฝากไข่เค็มตามอัธยาศัย

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ ที่ พลับพลาซีฟู๊ด แล้วเดินทางกลับ

วันที่ 5 กรุงเทพมหานคร
 • 07.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • เรือท่องเที่ยวหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลี่เป๊ะ
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก เกาะหลีเป๊ะ พัก วารินทร์ รีสอร์ท   2 คืน  (ตามราคาที่ท่านเลือก)    
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  100,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ และผู้ช่วย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับ 500 บาท ต่อ1 ท่าน ต่อทริป

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ