บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY FUKUOKA ซากะ เปบปุ นางาซากิ เที่ยว 4 เมืองสวย 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY FUKUOKA ซากะ เปบปุ นางาซากิ เที่ยว 4 เมืองสวย 5 วัน 3 คืน
18,876฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Lion Air
สายการบิน

ซากะ เปบปุ นางาซากิ เที่ยว 4 เมืองสวย

JHD-065-105

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
 • 21.00

  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air (SL) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 23.55

  ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ SL314

วันที่ 2 สนามบินฟูกุโอกะ – เมืองฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้าน ยูฟุอิน ฟลอรัล - เมืองเปปปุ– บ่อน้ำพุร้อน – การแช่ออนเซ็นธรรมชาติ
 • 07.00

  เดินทางถึงสนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
  หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะขึ้นรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวเดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmagu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่เมืองยูฟุอิน (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะมีทั้งดอกซากุระบนต้นไม้ และทุ่งดอกเรป (Rapeseed) อิสระเดินชมหมู่บ้าน ยูฟุอิน ฟลอรัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท์ ประจำเมืองยูฟุอิน บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  เดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิด นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัด Saga จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งมีด้านเหนือติดกับ ทะเลเก็นไคที่มีเส้นขอบทะเลที่สวยงามจนได้รับ เลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ส่วนด้านใต้มีที่ราบราบ แผ่กว้างไปจนติดกับทะเลอะริอะเกะ 

  ราบ แผ่กว้างไปจนติดกับทะเลอะริอะเกะ

   

   

วันที่ 3 เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู–ปราสาทคาระซึ(Karatsu Castle) - ซากะ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซากะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา เดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย นำท่านสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลงจนถึงวินาทีแห่งความหายนะ
  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคาระซึ(Karatsu Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองซากะ(Saga) ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับอ่าวคาระซึ(Karatsu Bay)  ทำให้นอกจากเราจะได้ชมสถาปัตยกรรมงามๆของปราสาทแล้ว

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

   

วันที่ 4 เมืองซากะ – โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – ห้างคาแนลซิตี้ - ฟูกุโอกะ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ฟูกุโอกะ นำท่านเดินไปช้อปปิ้ง  โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ชาบูขาปูยักษ์

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ห้างคาแนลซิตี้

   

วันที่ 5 สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ

 • 08.30

  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) เที่ยวบินที่ SL315

 • 12.30

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                                 
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  
 • หน้าทัวร์นำเที่ยว ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 •  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
 • ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,900 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ