บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

ทัวร์รัสเซีย We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน
65,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังยูซูปอฟ  | พระราชวังแคทเธอรีน | จัตุรัสแดง | ซาร์กอร์ส
ล่องเรือแม่น้ำในกรุงมอสโคว์

JHD-178-103

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์
 • 11.00

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 14.00

  ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG974

 • 20.20

  ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

   

วันที่ 2 มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์

 • ....

  ออกเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..

 • ...

  เดินทางถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง  
  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 3 เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917
  นำเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส

   

วันที่ 4 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ จากนั้นนำเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) อดีตวังเก่า สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์เรือรบ – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ – ถนนอารบัต
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร์-ของรัสเซีย
  นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด และช้อปปิ้งที่ถนนเนฟสกี้

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ นำท่านขึ้นรถไฟ SAPSAN TRAIN จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารมากมาย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 6 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ละครสัตว์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ ชมโบสถ์โฮลิทรินิตี้ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี
  แล้วนำท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซียนำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  นำชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
  ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม

 • ค่ำ

  นำท่าน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

   

วันที่ 8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
  นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน
  จากนั้นนำท่านสู่ Outlet Village Belaya Dacha ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • 19.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 22.05

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบินไทย TG975

วันที่ 9 กรุงเทพฯ
 • 10.50

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

1             ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

                ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

                ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

                ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

                **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

                 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (48 ดอลลาร์สหรัฐ)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลาร์สหรัฐ)

 

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ