บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์กระบี่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์กระบี่ 4 วัน 2 คืน
9,500฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อ่าวนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์ - หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวรันตี
เกาะไม้ไผ่ - สุสานหอย - สระมรกต - สระน้ำผุด - น้ำตกร้อน

JHD-140-059

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.กระบี่
 • 19.30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่

 • 20.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อ่าวนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์
 • 05.00

  เดินทางถึง จังหวัดกระบี่ อิสระให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.30

  นำท่านลงเรือหางยาว ท่องทะเลกระบี่ พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก (Unseen) ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ของทะเลกระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ เชิญท่านเล่นน้ำ 
  ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.30

  เดินทางไป ถ้ำพระนาง หาดไร่เรย์ ขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมปีนหน้าผา

 • 14.30

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับฝั่ง Check in เข้าสู่ที่พัก

 • 19.00

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวรันตี - เกาะไม้ไผ่
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.30

  เดินทางไป อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน นำท่านลง เรือ Speed Boat พร้อมเสื้อชูชีพ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี

 • 09.30

  นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล

  • อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach
  • อ่าวโล๊ะซามะ จุดนี้ท่านสามารถดำน้ำ ดูปะการังและชมปลาหลากหลายชนิด
  • อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน
  • ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
 • 12.00

  นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน รับประทานอาหารกลางวัน

 • 14.00

  นำท่านลง เรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง

 • 15.00
 • 19.00

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4 สุสานหอย - สระมรกต - สระน้ำผุด - น้ำตกร้อน - กรุงเทพฯ
 • 07.30

  รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางไป สุสานหอย

 • 10.30

  เดินทางไป สระน้ำผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen)

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไป น้ำตกร้อน (Unseen) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น้ำตกร้อนที่มีจุดกำเนิดของแหล่งน้ำพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่เบื้องล่างกัดเซาะหินลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ30 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ สัมผัสอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน

 • 17.00

  รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 • 24.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ห้องพัก 2 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ทัวร์หมู่เกาะพีพี ทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์ โดยเรือ Speed Boat
 • ทัวร์หมู่ 4 เกาะ พร้อมอุปกรณ์โดยเรือใหญ่
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ