บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ยุโรป East Europe ยุโรปตะวันออก 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป East Europe ยุโรปตะวันออก 9วัน 6คืน
79,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • หมู่บ้านมิทเท่นวาลด์
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ภูเขาซุกซปิตเช่
 • พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท
 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • คลุมลอฟ
 • ปราสาทปร๊าก
 • ล่องแม่น้ำดานูบ
JHD-000-5

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8  เคาท์เตอร์D 

 • 00.50

  เหิรฟ้าสู่มิวนิก...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG924 (บินตรง)

วันที่ 2
 • 07.05

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก
  เที่ยวชม กรุงมิวนิก เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี 
  ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก ถูกสร้างขึ้นตามพระสงค์ของผู้ปกครองบาวาเรียน
  เดินทางต่อสู่จตุรัสมาเรียนพลัทซ์.รถโค้ชนำคณะผ่านชม โอลิมปิคปาร์ค สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่า จตุรัสโคนิก ที่ตั้งของอาคารทรงกรีกโบราณที่ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ , ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ , หอสมุดแห่งชาติ ,โรงละครโอเปร่า และภาพของ โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชหลังคาทรงหัวหอม สถาปัตยกรรมแบบกอธิก
  ชมจตุรัสมาเรียนพลัทซ์  Marienplatz หรือ Mary’s Square ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางสู่เส้นทาง”ถนนสายโรแมนติก” เป็นเส้นทางเดินทัพของโรมันในสมัยโบราณ
  ชมภายใน”ปราสาทนอยชวานสไตน์”Schloss Neuschwanstein เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  นั่งรถไฟชมวิว พิชิตยอดเขาซุกสปิทเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
  ชมโบสถ์มาเรีย ฮิมเมลฟาร์ท  ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในเยอรมนี

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เที่ยวชมหมู่บ้าน”มิทเท่นวาลด์ UNSEEN ไม่ซ้ำแบบใคร”เป็นหมู่บ้านน้อยที่มีบรรยากาศน่ารัก คล้ายหมู่บ้านตุ๊กตาริมภูเขาสูง

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำอาหารพื้นเมือง

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชมเมือง ฮัลล์สตัดท์ HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบแสนสวยงามระดับโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางถึงกรุง เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
  นำคณะเที่ยวชม สวนสตัดปาร์ค อนุสาวรีย์ท่านโยฮันส์ ราชาแห่งเพลงวอลซ์ชื่อดังแห่งกรุงเวียนนา

 • บ่าย

  ชมวิวบน ถนนวงแหวนรอบ กรุงเวียนนา โครงการถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา
  ช้อปปิ้ง ณ ถนนคาร์ทเนอร์ kartner strasse ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา
  ชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค

 • ค่ำ

  อาหารมื้อมื้อค่ำอิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ ที่ประทับของ  จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 

 • เที่ยง

  อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

 • บ่าย

  ชม กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า
  เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาโดยข้าม สะพานเชน หรือสะพานโซ่  เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์
  ชมคาสเซิลฮิลส์ ชมความสวยงามบริเวณคฤหาสน์ของกษัตริย์ และโบราณสถาน
  ถ่ายภาพคู่กับ โบสถ์แมทเทียสมรดกโลกUNESCO ศาสนสถานที่สำคัญของเมืองโบสถ์แห่งนี้
  ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ นำคณะชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติฮังกาเรียน
  ล่องเรือชมทิวทัศน์ที่สวยงาม2ฝั่งแม่น้ำดานูบ+พร้อมจิบแชมเปญ
  ผ่านชม ฮีโร่สแควร์ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวากีย

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงปร๊าก
  สะพานชาร์ลส์  สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14
  เดินทางเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานที่นัดพบของชาวเช็ค  
  ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เข้าชม ปราสาทปร๊ากปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจ
  ชมความเก่าแก่ของ โบสถ์เซนต์จอร์จ ซึ่งตัวอาคารเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เชสกี้ครุมลอฟเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ค มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม
  ชมบริเวณ “ปราสาทครุมลอฟ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250
  ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานปราสาทครุมลอฟ, บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ
  ชมจตุรัสกลางเมือง ที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง

   

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 8
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  นำคณะเดินทางสู่สนามบิน

 • 14.35

  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG937 (บินตรง)

วันที่ 9
 • 05.35

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ยูโร ให้กับมือคนขับโดยตรง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า
 • Passport ไม่สามารถขอเล่มคืนได้หากอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัตืวีซ่า
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านใช้เอกสารปลอม หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงในการยื่นวีซ่า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ