บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ Kerherhof 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ Kerherhof 8วัน 5คืน
77,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • บัสเซล์
 • ซาลสคานธ์
 • ทุ่งกังหันลมยักษ์
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • Kerherhof
 • กรีธูนร์
JHD-000-4

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 21.00

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  สายการบินไทย

 • 23.45

  เหิรฟ้าสู่แฟรงค์เฟิร์ท...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG920 (บินตรง)

วันที่ 2
 • 06.00

  คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานแฟรงคเฟิร์ท ซึ่งเป็นเมืองริมฝั่งแม่น้ำไรน์
  เที่ยวชม เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ ทิวเบอร์ UNSEEN
  เดินชมย่านเมืองเก่าของเมืองโรเธนเบิร์ก ที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองโบราณ
  เพลินไลน์ มุมที่สวยที่สุดของเมือง ซึ่งว่ากันว่าที่นี่แหละคือจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปมากที่สุดจุดหนึ่งในเยอรมัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางกลับกรุงแฟรงคเฟิร์ท นำท่านเดินเที่ยวชมเมือง ณ บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง
  ออกเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ
  ชมบรรยากาศของเมือง บอบพาร์ด เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์
  เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เป็นเมืองเมืองที่เก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  ชมความยิ่งใหญ่ของ”มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางสู่ หมู่บ้านกีร์ธูน UNSEEN  ล่องเรือชมหมู่บ้าน หมู่บ้านแสนสวย

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  ชมธรรมชาติแบบฮอลแลนด์แท้ๆที่ หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง
  ล่องเรือหลังคากระจกชมแม่น้ำอัมสเทล
  ชม “จัตุรัสดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลิสซ์” พร้อมนำคณะเดินทางเข้าสู่ งานเทศกาลดอกไม้ ณ สวนเคอเคนฮอฟ
  เดินทางสู่เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองท่าหลัก
  เยี่ยมชมบ้านลูกเต๋า Cube Houses รอตเตอร์ดำมเป็นที่รู้จักสำหรับสถำปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ทันสมัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชม เมืองบรูจจ์ ชมความสวยงามรอบเมืองบรูจน์ เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ย้อนหลังไปในสมัยจูเลียส ซีซาร์โดยเป็นเมืองป้อมปราการที่สำคัญ


 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อเที่ยง

 • บ่าย

  ชมความสวยงามของ“กรุงบรัสเซลส์” เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม

  *****อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ช้อปปิ้ง ซื้อสินค้าตามรสนิยมบริเวณจัตุรัส****

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  นำคณะชม พร้อมถ่ายรูปคู่กับ ประติมากรรมอะโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรป เมื่อปี ค.ศ.1959
  นำคณะเดินทางสู่สนามบิน

 • 13.30

  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG935 (บินตรง)

วันที่ 8
 • 05.35

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ยูโร ให้กับมือคนขับโดยตรง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า
 • Passport ไม่สามารถขอเล่มคืนได้หากอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัตืวีซ่า
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านใช้เอกสารปลอม หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงในการยื่นวีซ่า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ