บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ยุโรป บินตรง อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป บินตรง อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน
79,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • ล่องเรือกอนโดร่า
 • หอไอเฟล
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ลูเซริน์
 • มหาวิหารแห่งมิลาน
 • พระราชวังแวย์ซายย์
JHD-000-2

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 20.30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  สายการบินไทย

 • 00.20

  เหิรฟ้าสู่กรุงโรม...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG944

วันที่ 2
 • 06.50

  เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี
  เดินทางเข้าสู่ใจกลาง”กรุงโรม”
  ถ่ายภาพคู่กับ”สนามกีฬาโคลอสเซียม”1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  ถ่ายภาพคู่กับ “ประตูชัยคอนสแตนติน”สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”
  ชม”วิหารแพนธีออน”ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่จากยุคโรมัน
  ถ่ายภาพคู่กับ”น้ำพุเทรวี่”น้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม
  ถ่ายภาพคู่กับ บันไดสเปน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงโรม

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางเข้าสู่”นครรัฐวาติกัน” นครรัฐที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา 
  ชม”มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์”สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน
  เดินทางสู่ แคว้นทอสคาน่า ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยะธรรมของชาวอีทรัสกันที่อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางสู่ เมืองปิซ่า แคว้นทัสกานี พร้อมเช้าชมหอเอนเมืองปิซ่า”1ใน7สิ่งมหัศจรรย์

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นั่งเรือ เข้าสู่“เกาะเวนิส” ราชินี แห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
  เดินทางเข้าสู่บริเวณ จตุรัสซานมาโค ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ สะพานถอนหายใจ สะพานแห่งสัญลักษณ์ของเกาะที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ พระราชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระ
  ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ค ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี
  ถ่ายภาพคู่กับ”มหาวิหารแห่งมิลาน”หรือมิลานดูโอโม โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับสี่ของโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ
  เดินไปชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ
  ชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปลอันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อ
  เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้
  นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง
  ชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี  Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เส้นทาง”เลาเทิร์นบรุนเน่นท์”
  หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์
  ชมความงดงามของ น้ำตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง
  เดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  อิสระกับการเดินชมเมือง ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และสายน้ำอันใสบริสุทธิ์

 • ค่ำ

  อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง และช้อปปิ้ง

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  เดินทางเข้าสู่”มหานครปารีส”เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส

 • เที่ยง

  อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการขึ้นรถไฟ

 • บ่าย

  นำคณะนั่งรถไฟด่วนTGV320กม./ชม.เป็นหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลก
  ชมผลงานศิลปะระดับโลกภายใน”พิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ” ซึ่งท่านจะได้รับความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งนี้
  ชมศิลปะที่มีชื่อเสียงก้องโลก ภาพเขียนลาชาก็อง La Jaconde หรือ”ภาพโมนาลิซ่า” ภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตกรเอกที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ
  นำคณะขึ้นลิฟท์สู่ชั้น2ของ”หอไอเฟล”เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบมหานครปารีส

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  นำคณะถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล ในมุมที่สวยที่สุด บริเวณ จัตุรัสทรอคาเดโร มุมสุดฮิต
  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมนานาชนิด ณ ห้างสรรพสินค้าแกลอเรียลาฟาแยต

 • เที่ยง

  อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

 • บ่าย

  นำคณะเข้าชมภายใน ”พระราชวังแวร์ซายย์”ท่านจะได้รับความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้
  นำคณะ”ล่องเรือชมบรรยากาศอันโรแมนติกสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนน์”พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์

 • ค่ำ

  บริการอาหาร

วันที่ 8
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า
  ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามรอบกรุงปารีส จัตุรัสทรอคาเดโร จุดชมวิวยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟลที่สวยที่สุด
  ผ่านชม ประตูชัยฝรั่งเศส L’Arc de Triomphe ตั้งอยู่กลางจตุรัสชาร์ส เดอ โกลล์
  ผ่านชมสวนตุยเลอรี อดีตพระราชวังอันเก่าแก่ใจกลางกรุงปารีส
  ชม จัตุรัสเลอร์คองคอร์ด หรือ ลานเลือด โดดเด่นด้วยเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่
  นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล

 • 13.40

  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 9
 • 05.55

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ)/ ค่าทิปคนขับรถท่านละ 14ยูโร ให้กับมือคนขับโดยตรง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า
 • Passport ไม่สามารถขอเล่มคืนได้หากอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัตืวีซ่า
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านใช้เอกสารปลอม หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงในการยื่นวีซ่า

โปรแกรมทัวร์แนะนำ