บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด

ใจถึงพึ่งได้ ไปกับเรา JS888 holiday

บริษัท เจ.เอส แปด แปด แปด ฮอลิเดย์ จำกัด
89/728 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตรอก ซอย 3/24 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
092-617-6888
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00
js888holiday@gmail.com

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 4 วันเต็ม ทาโรโกะ นั่งกระเช้าเมาคง ปล่อยคอมผิงชี ตั้นสุ่ย 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 4 วันเต็ม ทาโรโกะ นั่งกระเช้าเมาคง ปล่อยคอมผิงชี ตั้นสุ่ย 5 วัน 4 คืน
26,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

เมืองฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - หน้าผาชิงสุ่ย- หาดหินซีซิงถัน - นั่งกระเช้าเมาคง - วัดซื่อหนาน ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - ตลาดปลาไทเป บ่อน้ำพุร้อน ซิน เป่ยโถว - ศูนย์สร้อยสุขภาพ สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย - ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำจินกวาสือ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมที่ผิงซี - ชิมชาอู่หลง - น้ำตกซือเฟิ่น

JHD-000-1

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 12.00

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์Qสายการบิน  VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

 • 14.35

  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน  VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3564 

 • 19.30

  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน  ประเทศไต้หวัน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบ BOX SET  พร้อมชานม
  ให้ท่านอิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลายจากการเหนื่อยล้ามาทั้งวัน

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 • 07:00

  นำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฮวาเหลียน (Hualien) (โดยนั่งรถไฟไป-กลับ สู่เมืองฮวาเหลียน) คือมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) หรือที่ชาวไต้หวันเรียกว่า “ไท่หลู่เก๋อ” เขาหินอ่อนความงามธรรมชาติประจำฝั่งตะวันออกของไต้หวัน สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อยอดฮิตติด 1 ใน 3 ของไต้หวัน
  นำท่านเดินทางสู่ หน้าผาชิงสุ่ย (Qingshui Cliff)  จุดชมวิวริมมหาสมุทรแปซิฟิกริมหน้าผาที่มีความสูงที่สุดในไต้หวันถือเป็น 1 ใน 8 ของธรรมชาติที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ หาดหินซีซิงถัน (Qixingtan Scenic Area) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบเจ็ดดาว (seven star lake)
  นำท่านช้อปปิ้ง ร้านหยก (Jade Shop) ซึ่งถือว่าเป็นหยกขึ้นชื่อของเมืองฮวาเหลียน
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป โดย นั่งรถไฟ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าเหมาคง (Maokong Gondola) เป็นกระเช้าสำหรับนั่งขึ้นเขาเหมาคงซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทเป 
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดซื่อหนาน(Zhinan Temple) เป็นวัดเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาโฮ่วซาน(Houshan)ที่แปลว่าภูเขาลิง มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล นำท่านแวะซื้อของฝาก ที่ ร้านขนมพายสับปะรด 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (Taipei 101) ตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004  มีทั้งหมด 101 ชั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง(Ximending) 
  พิเศษ!! รับฟรี ชานมไข่มุกแน่นๆ ต้นตำรับไต้หวัน ท่านละ 1 แก้ว

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ดคล้ายของญี่ปุนแต่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบ่อน้ำพุร้อน ซิน เป่ยโถว (Xin-Beitou Hot Spring) เป็นย่านเมืองใหม่ของเป่ยโถวที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อน แหล่งท่องเที่ยวตากอากาศยอดนิยมของชาวไทเป พาท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Power Center) 

 • เที่ยง

  นำรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่านเดินทางสู่ สะพานแห่งความรักตั้นสุย (Tamsui Lover’s Bridge)  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงของเมืองตั้นสุ่ย
  หลังจากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณตั้นสุย (Tamsui old street) ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซื้อสินค้า

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำจินกวาสือ (Jin Gua Shi Gold Museum Park) พิพิธภัณฑ์ที่ให้ทั้งความรู้ และเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามสำหรับการพักผ่อน 
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ผิงซี (Pingxi) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอาย อารยธรรม สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
  นำคณะท่านแวะ ชิมชาอู่หลง เป็นชาต้นตำรับ เป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพและขึ้นชื่อของชาวไต้หวัน ที่ท่านสามารถนำเป็นของฝากให้แก่ทางบ้านได้
  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกซือเฟิ่น (Shifen Waterfall) น้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำแบบ BOX SET (ขนมปัง)
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

   

 • 20.30

  ออกเดินทางจาก เมืองไทเป เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน  VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ3565  

 • 23.25

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋ว  กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศน์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท/ทริป

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่งให้ผิด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมที่สุด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ