ทัวร์อินเดีย เนปาล อิ่มบุญ ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ต้นพระศรีมหาต้นโพธิ์
บ้านนางสุชาดา
พระพุทธเมตตา
มหาปรินิพพานสถูป
มหาเจดีย์พุทธคยา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง