ทัวร์จีน หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน
ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซานวัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน -หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
เซี่ยงไฮ้ -ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ -หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง