ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน FD

- ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
- ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
- ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
- นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง